Tên văn bản/ Số hiệu
Loại hình văn bản
không chọn
Cơ quan ban hành
không chọn
Nhóm vấn đề
không chọn
Ngày ban hành
Từ ngày

Đến ngày
Cấp ban ban hành
Tất cả văn bản
Ban Biên giới
Ban chỉ đạo Chương trình CNTTQG
Ban chỉ đạo Trung ương đổi mới DN
ban chỉ đạo trung ương về giảm nghèo bền vững
Ban Công tác chống tham nhũng, chống buôn lậu
Ban quản lý KCN, KCX, KCNC
Ban tổ chức cán bộ chính phủ
Ban Tôn giáo
Ban vật giá Chính phủ
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Bộ bưu chính viễn thông
Bộ Công An
Bộ Công nghiệp
Bộ Công Thương
Bộ Giáo dục, đào tạo
Bộ Giao thông Vận tải
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Bộ Ngoại giao
Nhóm văn bản
Tất cả văn bản
Báo chí, ấn phẩm điện tử, xuất bản
Bảo hiểm
Bộ Luật Dân sự
Bộ luật Hình sự
Bưu chính viễn thông
Cải cách hành chính
Chất lượng hàng hoá
Chủ trương, chính sách phát triển kinh tế; Quy hoạch tổng thể
Công nghiệp
Đất đai
Dầu khí
Đấu thầu
Đầu tư của doanh nghiệp VN ra nước ngoài
Đầu tư nước ngoài tại Việt nam
Đo lường
Doanh nghiệp
Du lịch, khách sạn, nhà hàng
Giáo dục &đào tạo
Giao thông vận tải
Hải quan
Danh sách văn bản
Tất cả văn bản
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ...
37/2015/NĐ-CP Nghị định số 37/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22 tháng 4 năm 2015 về việc quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.
Chính phủ  ban hành ngày 22-4-2015
Nghị định Download
11/2015/TT-BGTVT Thông tư số 11/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ngày 20 tháng 4 năm 2015 về việc quy định kiểm tra thiết bị tín hiệu đuôi tàu thay thế toa xe trưởng tàu trên các đoàn tàu hàng.
Bộ Giao thông Vận tải  ban hành ngày 20-4-2015
Thông tư, thông tư liên tịch Download
508/QĐ-TTg Quyết định số 508/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 17 tháng 4 năm 2015 về việc thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành về tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2015 – 2020.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 17-4-2015
Quyết định Download
18/2015/TT-BTNMT Thông tư số 18/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài Nguyên và Môi trường ngày 16 tháng 4 năm 2015 về việc quy định xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường”.
Bộ tài nguyên và môi trường  ban hành ngày 16-4-2015
Thông tư, thông tư liên tịch Download
02/2015/TT-BKHĐT Thông tư số 02/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 16 tháng 4 năm 2015 về việc hướng dẫn về công bố thông tin của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư  ban hành ngày 16-4-2015
Thông tư, thông tư liên tịch Download
137/TB-VPCP Thông báo số 137/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ ngày 16 tháng 4 năm 2015 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan.
Văn phòng chính phủ  ban hành ngày 16-4-2015
Khác Download
12/2015/QĐ-TTg Quyết định số 12/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 16 tháng 4 năm 2015 về cơ chế, chính sách thu hút xã hội hóa đầu tư và khai thác bến xe khách.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 16-4-2015
Quyết định Download
10/2015/TT-BGTVT Thông tư số 10/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ngày 15 tháng 4 năm 2015 về việc quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô.
Bộ Giao thông Vận tải  ban hành ngày 15-4-2015
Thông tư, thông tư liên tịch Download
501/QĐ-TTg Quyết định số 501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 15 tháng 4 năm 2015 về việc thí điểm tổ chức Diễn đàn khoa học chuyên nghiệp của trí thức khi tham gia hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội các chủ trương, chính sách, dự án phát triển kinh tế - xã hội.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 15-4-2015
Quyết định Download
500/QĐ-TTg Quyết định số 500/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 15 tháng 4 năm 2015 về việc bãi bỏ Chỉ thị số 311-CT ngày 05 tháng 11 năm 1987 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc sắp xếp lại hoạt động của các đơn vị hành chính, sự nghiệp, kinh tế thuộc các ngành trung ương và các địa phương khác tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 15-4-2015
Quyết định Download
26/NQ-CP Nghị quyết số 26/NQ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 4 năm 2015 về việc Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.
Chính phủ  ban hành ngày 15-4-2015
Nghị quyết Download
08/2015/TT-BGTVT Thông tư số 08/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ngày 14 tháng 4 năm 2015 về việc quy định về công tác cứu hộ và định mức dự toán công tác cứu hộ trên đường cao tốc.
Bộ Giao thông Vận tải  ban hành ngày 14-4-2015
Thông tư, thông tư liên tịch Download
49/2015/TT-BTC Thông tư số 49/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 14 tháng 4 năm 2015 về việc quy định thủ tục hải quan đối với thư, gói, kiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính của doanh nghiệp được chỉ định.
Bộ Tài chính  ban hành ngày 14-4-2015
Thông tư, thông tư liên tịch Download
492/QĐ-TTg Quyết định số 492/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 13 tháng 4 năm 2015 về việc phê duyệt Quy hoạch định hướng phát triển Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 13-4-2015
Quyết định Download
35/2015/NĐ-CP Nghị định số 35/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13 tháng 4 năm 2015 về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.
Chính phủ  ban hành ngày 13-4-2015
Nghị định Download
458/QĐ-TTg Quyết định số 458/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 09 tháng 4 năm 2015 về việc Ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận số 97-KL/TW ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 8-4-2015
Quyết định Download
41/QĐ-BCĐGNBV Quyết định số 41/QĐ-BCĐGNBV của Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững ngày 08 tháng 4 năm 2015 về việc bổ sung, thay đổi danh sách thành viên ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020.
ban chỉ đạo trung ương về giảm nghèo bền vững ban hành ngày 8-4-2015
Quyết định Download
662/QĐ-BKHCN Quyết định 662/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 07 tháng 4 năm 2015 về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2014.
Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 7-4-2015
Quyết định Download
11/2015/QĐ-TTg Quyết định số 11/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 03 tháng 4 năm 2015 về việc quy định về miễn, giảm tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, các nhân đối với đất ở có nguồn gốc được giao (cấp) không đúng thẩm quyền trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 3-4-2015
Quyết định Download
10/2015/QĐ-TTg Quyết định số 10/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 03 tháng 4 năm 2015 về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 2 Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 21/2010/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 67/2014/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 3-4-2015
Quyết định Download
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ...
Tìm thấy: 562 bản ghi | Tổng số: 29 trang hiển thị.
Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương(VITIC)
Giấy phép của Bộ Thông Tin và Truyền Thông Số 46/GP-TTĐT ngày 30 tháng 03 năm 2010
Địa chỉ: Tầng 6 tòa nhà Bộ Công Thương, 655 Phạm Văn Đồng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội.
Điện thoại/ Fax: (04)3715 3632. Websites: http://vinanet.com.vn ; http://asemconnectvietnam.gov.vn - Email: vinanet2011@gmail.com